Ratownictwo Medyczne

Jakie wykształcenie ma ratownik medyczny? Poznaj szczegóły pracy w ratownictwie

Jakie wykształcenie ma ratownik medyczny? Poznaj szczegóły pracy w ratownictwie

Zawód ratownika medycznego uzyskuje się w wyniku ukończenia specjalistycznych studiów na uczelni medycznej. Odpowiednie kwalifikacje do wykonywania pracy ratownika medycznego są konieczne, ponieważ odpowiada on za życie lub zdrowie poszkodowanych jeszcze przed dotarciem do szpitala.

Jeśli marzysz o karierze ratownika medycznego, zainteresuj się wymaganiami w zawodzie. Jakie wykształcenie ma ratownik medyczny? Czy zawsze studia wyższe to jedyna możliwość, by móc rozpocząć pracę w tym charakterze? Jeśli interesuje cię niesienie pomocy innym, musisz mieć świadomość wysokich oczekiwań i nie do końca zadowalających zarobków. Zawód ten jednak przynosi wiele satysfakcji.

Kim jest ratownik medyczny?

To osoba wykonująca zawód medyczny polegający na działaniu w celu nagłej konieczności ratowania ludzkiego zdrowia lub życia. W związku z tym musi posiadać odpowiednie kierunkowe wykształcenie oraz kwalifikacje, ale także liczne cechy charakteru, które pozwolą mu na sprawne i szybkie działanie w stanie zagrożenia, gdzie liczy się każda minuta. Bardzo często to właśnie przedstawiciele medycyny ratunkowej jako pierwsi oceniają stan poszkodowanego w wypadku, decydując o dalszym postępowaniu.

Najważniejszym zadaniem ratownika medycznego jest także udzielanie pierwszej pomocy, gdy jest to konieczne. W ratownictwie medycznym trzeba podejmować szybkie i trafne decyzje, szczególnie w sytuacji zagrożenia życia pacjenta. By móc tego dokonać, ratownik powinien dysponować rozległą wiedzą z zakresu anatomii człowieka, a także rozmaitych stanów klinicznych.

Jakie wykształcenie ma ratownik medyczny?

Aby zostać pracownikiem pogotowia ratunkowego, możesz wybrać jeden z trzech sposobów na uzyskanie takich uprawnień. Pierwszą z nich jest ukończenie 3-letnich studiów licencjackich i uzyskanie tytułu licencjata, po którym otrzymuje się z kolei tytuł ratownika medycznego. To twój status po zaliczeniu I stopnia. Możesz oczywiście kontynuować naukę na studiach magisterskich. Z takim wykształceniem możesz pracować np. w karetce, czyli głównym miejscu udzielania pierwszej pomocy. Co ważne, po ukończeniu studiów na tym kierunku nie jest się lekarzem.

Do wyboru masz również 6-letnie studia lekarskie, po których zaliczysz staż oraz specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej. Całość kończy się egzaminem państwowym w formie zarówno ustnej, jak i pisemnej. Po tym zyskujesz tytuł lekarza medycyny ratunkowej. Osoby z takim wykształceniem znajdują zatrudnienie w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Możesz znaleźć także oferty pracy w ratownictwie medycznym, jeśli ukończyłeś specjalne kurscy czy szkolenia w tym kierunku. Z takiej opcji mogą skorzystać pracownicy służb specjalnych, np. straży pożarnej, policji, ale również straży granicznej. Okazuje się więc, że jako ratownik medyczny może pracować osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, ale bez wykształcenia kierunkowego.

Specjalistyczny kurs do pracy w ratownictwie medycznym

Jak już wypomnieliśmy, policjanci, strażacy i strażnicy pracujący na granicy państwa mogą starać się o zatrudnienie jako ratownicy medyczni. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który muszą zaliczyć, obejmuje 66 godzin kształcenia. Po zdaniu państwowego egzaminu mogą liczyć na tytuł ratownika (jednak nie medycznego!). Zyskują w ten sposób uprawnienia do udzielenie pierwszej pomocy osobie potrzebującej, jeśli zachodzi zagrożenie zdrowia albo życia.

Doskonalenie zawodowe – jakie kompetencje musi posiadać ratownik medyczny?

Kandydat na ratownika musi mieć świadomość swoich przyszłych obowiązków i kompetencji, którymi powinien się wykazać. Z uwagi na trudny i wymagający charakter tego zawodu, od takich osób oczekuje się:

 • sprawnej oceny stanu osoby poszkodowanej;
 • umiejętności opatrywania ran i tamowania krwotoków zewnętrznych;
 • udrażniania dróg oddechowych;
 • zdolności przeprowadzenia tlenoterapii;
 • podania koniecznych leków i antybiotyków (drogą doustną, dożylną, domięśniową, wziewną, doodbytniczą itd.);
 • umiejętności unieruchamiania kręgosłupa oraz innych partii, jeśli mogło dojść do urazu;
 • monitorowania czynności serca poszkodowanego;
 • umiejętności odbierania porodów;
 • przygotowania pacjenta do transportu powietrznego;
 • umiejętności przeprowadzenia płukania żołądka;
 • zdolności do założenia cewnika na pęcherz moczowy;
 • umiejętności defibrylacji, jeżeli dojdzie do zatrzymania krążenia pacjenta.

Jakie wykształcenie ma ratownik medyczny? Co mówi prawo?

Polskie prawo zakłada, że ratownik medyczny wykonuje swoje obowiązki w ramach zawodu medycznego, jednak nie musi być lekarzem. Wystarczą wspomniane 3-letnie studia licencjackie. Opisani wyżej pracownicy służb specjalnych także mogą nazywać się ratownikami, choć ich wykształcenie nie ma z tym nic wspólnego.

Predyspozycje psychiczne i charakterologiczne ratownika medycznego

Poza tym, że w ratownictwie medycznym należy wykazać się wystarczająco szeroką wiedzą tematyczną i nabytymi w trakcie kształcenia umiejętnościami, ratownik to zawód dla osób o szczególnych predyspozycjach, jak chodzi o charakter i psychikę. W końcu czasami jest to praca w ekstremalnych warunkach. Do takich cech zalicza się:

 • wysoką odporność na stres;
 • umiejętność sprawnego podejmowania decyzji;
 • trzeźwość umysłu w trudnych okolicznościach;
 • umiejętnością oceny sytuacji;
 • odwagę;
 • sprawność fizyczną.

Program studiów i kursów na ratownika medycznego

Jeśli chodzi o to, jakie wykształcenie ma ratownik medyczny, warto wiedzieć, że w trakcie toku studiów, a także specjalistycznych szkoleń nabywa się wiedzę oraz umiejętności w następujących zakresach:

 • anatomii;
 • medycyny katastrof;
 • chorób zakaźnych i wewnętrznych;
 • etyki zawodu;
 • ginekologii;
 • laryngologii;
 • traumatologii;
 • intensywnej terapii;
 • chirurgii;
 • psychologii;
 • toksykologii.

Praktykę zawodową kandydaci zdobywają zarówno w zespołach ratownictwa medycznego, jak i w rozmaitych oddziałach szpitalnych. To wszystko wynika z faktu, że na barkach ratownika spoczywa ogromna odpowiedzialność, jak chodzi o ratowanie życia innych.

Droga do zawodu ratownika. Jak się zmieniła?

W ostatnich latach zaszło wiele istotnych zmian, jeśli chodzi o wymagania stawiane chętnym do pracy w ratownictwie medycznym. Dawniej wystarczyło ukończyć 2-letnią szkołę policealną. To od 2013 roku ratownikiem może być każdy, kto posiada dyplom ukończenia uczelni wyższej. Co ważne, uzyskanie tytułu zawodowego nie jest możliwe bez posiadania świadectwa dojrzałości (to warunek dostania się na każde studia).

Gdzie szukać ofert pracy jako ratownik medyczny?

Standardowo absolwenci kierunku „ratownictwo medyczne” znajdują pracę w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz w transporcie ratowniczym. Mogą także dorabiać jako instruktorzy pierwszej pomocy. Prowadzą wówczas kursy, podczas których dzielą się istotnymi wskazówkami, które mogą okazać się przydatne w trudnych przypadkach. Ratownicy medyczny potrzebni są również w miejscach, w których nie ma wystarczającej liczby pielęgniarek. Są mile widziani na oddziałach intensywnej opieki medycznej, chirurgii, interny czy neurologii.

Prawa ratownika medycznego

Każdy przedstawiciel tego zawodu ma prawo do zapoznania się z dokumentacją medyczną danego pacjenta. Może także oczekiwać informacji na ten temat od pielęgniarki czy felczera. Dowiaduje się w ten sposób o sugerowanych metodach diagnostycznych, rehabilitacyjnych albo zapobiegawczych, które da się prognozować w wyniku podejmowanych świadczeń zdrowotnych.

Praca w ratownictwie – zawód czy misja?

To oczywiste, że praca ratownika medycznego często postrzegana jest jako misja. Przynosi więc ogromną satysfakcję z niesienia wsparcia innym, a także ratowania zdrowia pacjenta. Nierzadko działania pracowników ambulansów mają znaczący wpływ na późniejsze leczenie i tryb życia poszkodowanego, dlatego bardzo często na studiach i w później w pracy zawodowej można spotkać osoby z prawdziwym powołaniem. Od wielu lat liczą one na zwiększenie zasadniczej pensji w zawodzie. Niestety wynagrodzenie ratowników medycznych nie należy do najwyższych i nie przynosi równie wysokiej satysfakcji, jak działanie na rzecz dobra innych.

Jakie wykształcenie ma ratownik medyczny? Już wiesz, że niekoniecznie musi to być wykształcenie ściśle medyczne. Ratownikami zostają zarówno osoby, które ukończyły szkołę wyższą w tym kierunku, jak i te, które odbyły specjalny kurs, choć ich wykształcenie dotyczy innej dziedziny. Ta ostatnia sytuacja dotyczy zwłaszcza przedstawicieli służb ratunkowych, takich jak Straż Pożarna, Policja czy też Straż Graniczna. Jeśli zdobyłeś uprawnienia do wykonywania zawodu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, także możesz pracować jako ratownik. Wystarczy, że posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych, twój stan zdrowia nie uniemożliwia ci tej pracy, przedłożysz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego (uzyskany za granicą) albo dokumenty potwierdzające przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych uzyskane w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających udzielenie zgody.


Zobacz też:
Archiwum: luty 2024