Ratownictwo Medyczne

Dotacje z Unii Europejskiej na wsparcie ratownictwa medycznego

Dotacje z Unii Europejskiej na wsparcie ratownictwa medycznego

Dotacje z UE przeznaczone na wsparcie służb ratownictwa medycznego podczas katastrof są dostępne w wielu formach. Niektóre z nich to program zakupów na wypadek pandemii, Fundusz Solidarności i programy prac w ramach programu „Horyzont 2020” dotyczące zrozumienia, diagnozowania i zapobiegania chorobom zakaźnym. Celem jest zapewnienie jak największej liczbie osób najodpowiedniejszej opieki medycznej. W niektórych przypadkach dopłaty te można łączyć z innymi środkami, w tym z finansowaniem w ramach unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz dostawami w ramach programu rescEU.

Unijne ograniczenia eksportu sprzętu medycznego

Unijne ograniczenia eksportu pozostałego sprzętu medycznego przeznaczonego do ratownictwa medycznego mogą być czynnikiem decydującym o pandemii, która ogarnęła świat w zeszłym roku. Chociaż wpływ na poszczególne kraje jest niewielki, ta nowa polityka będzie miała znaczący wpływ na kraje rozwijające się. Sprzęt medyczny dostarczany przez UE od lat zapewniał niezbędne usługi krajom rozwijającym się, a teraz unijne ograniczenia eksportu grożą odcięciem im dostępu do światowych rynków sprzętu medycznego.

Polityka ta ma wejść w życie 15 marca i jest bezpośrednio stosowana we wszystkich państwach członkowskich UE. W niektórych przypadkach import sprzętu ze znakiem CE do UE może być czasowo niemożliwy, a tymczasowy zakaz eksportu może okazać się konieczny, zwłaszcza podczas pandemii COVID-19. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Centrum Zasobów COVID-19. Unia Europejska podejmuje działania na dwóch płaszczyznach w celu rozwiązania problemu ograniczeń eksportowych dotyczących sprzętu medycznego do ratownictwa medycznego.

UE jest jednym z największych na świecie producentów sprzętu medycznego, a kontrola eksportu nie rozwiąże kryzysu. Zamiast wprowadzać protekcjonizm, UE powinna wspierać rozwój globalnych łańcuchów dostaw sprzętu medycznego. Przyniesie to nie tylko korzyści ekonomiczne UE, ale także pomoże regionowi przygotować się na ewentualną pandemię. Co więcej, lokalizacja zapewni ochronę systemu opieki zdrowotnej, uwalniając środki na przygotowanie na pandemię.

Chociaż unijne kontrole eksportu pozostałego sprzętu medycznego są znaczącym krokiem w kierunku produktów lepszej jakości, istnieją alternatywy dla nakładania takich ograniczeń na przemysł. W szczególności Komisja pracuje nad zapewnieniem swobodnego przepływu sprzętu medycznego w obrębie bloku. Zaczęła również promować wspólne zamówienia publiczne w państwach członkowskich. Jest to kolejny krok UE w kierunku zagwarantowania, że krajowe służby medyczne będą w stanie dostarczyć niezbędny sprzęt.

Zakazy eksportu z UE innego sprzętu medycznego dla służb ratowniczych mogą uniemożliwić niektórym krajom zaspokojenie ich potrzeb. Na przykład minister zdrowia UE, Stella Kyriakides, wezwała państwa UE do współpracy i zwiększenia produkcji. Tymczasem francuski minister zdrowia zarekwirował sprzęt ochronny dla służb ratownictwa medycznego i odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące ograniczeń.

Unijny program zakupów na wypadek pandemii

W dniu 18 marca ma zostać ogłoszony duży unijny plan stymulacyjny mający na celu wsparcie służby zdrowia w czasie poważnej pandemii. W ramach nowego programu 750 mld euro zostanie przeznaczone na pomoc krajom będącym w potrzebie w ramach programu „Dotacje z Unii Europejskiej”. Mimo tak dużego funduszu, jest mało prawdopodobne, że wpłynie on na rynki. Plan będzie się opierał na długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym i ma być realizowany przez kilka lat.

EBC rozważa kilka środków wsparcia dla służb ratownictwa medycznego, w tym program zakupów na wypadek pandemii. Środki te nie są częścią normalnej polityki pieniężnej, ale są postrzegane jako kluczowy instrument dla rynków finansowych i rządów krajowych. Decyzja EBC o niewykorzystaniu w pełni swojego programu zakupów na wypadek pandemii o wartości 1,850 bln EUR jest postrzegana jako sygnał, że EBC może w przyszłości zaostrzyć swoją politykę.

Pomimo wysokiego poziomu niepewności co do decyzji EBC, UE skutecznie zareagowała w ramach swoich kompetencji w walce z plagą. Wykorzystując swoje uprawnienia, Komisja była w stanie kupować sprzęt medyczny na rynku światowym. Ponadto Komisja we wzorcowy sposób zinterpretowała przepisy dotyczące pomocy państwa i przekierowała 37 mld euro w ramach istniejącej polityki spójności.

Tę inicjatywę UE wspierają światowi partnerzy, zapewniając fundusz gotowości na wypadek pandemii dla służb ratownictwa medycznego. UE zobowiązała się do zebrania 15,9 mld euro do czerwca 2020 r. na potrzeby pandemii COVID-19. Ponadto UE podjęła decyzję o tymczasowym zwolnieniu produktów medycznych importowanych z państw spoza UE z podatku od wartości dodanej (VAT), zmniejszając w ten sposób obciążenia finansowe lekarzy i pracowników służby zdrowia.

Pula środków w ramach PEPP stanowi zasadniczą część reakcji UE na pandemię. Pierwotnie przewidywana pula środków wynosiła 750 mld EUR. Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o zwiększeniu budżetu do 600 mld EUR w dniu 4 czerwca 2020 r., a następnie ponownie w dniu 10 grudnia 2020 r. Program skupu będzie nadal zwiększany o 20 mld EUR miesięcznie. Jeśli EBC zdecyduje się na dalsze zwiększanie budżetu, będzie kontynuował zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach APP.

Fundusz Solidarności UE

Unia Europejska dysponuje budżetem w wysokości sześciu miliardów euro na Fundusz Solidarności, który ma wspierać służby ratownictwa medycznego. Oprócz bezpośredniego wsparcia dla systemów opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE, Fundusz Solidarności UE wspiera także tworzenie strategicznych zapasów sprzętu medycznego, takiego jak respiratory i maski ochronne. Pomoc w nagłych wypadkach ma na celu pokrycie kosztów transportu sprzętu medycznego, zatrudnienia dodatkowego personelu medycznego i utworzenia mobilnych szpitali.

Fundusz Solidarności został uruchomiony, aby pomóc temu krajowi w odbudowie po skutkach niszczycielskiego wirusa COVID-19, choroby, która dotknęła ponad 200 milionów ludzi. UE rozszerza również swoje wsparcie na poważne sytuacje kryzysowe w dziedzinie zdrowia, takie jak powodzie, które dotknęły więcej niż jedno państwo członkowskie UE. Pomimo poważnych skutków klęski żywiołowej Fundusz Solidarności w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju służb ratownictwa medycznego w Europie.

Istnieje wiele różnic między pracą ratownika a lekarza pierwszego kontaktu, co powoduje, że przed podjęciem pracy konieczne jest zrozumienie pracy terapeuty ratownicznego. Przede wszystkim ważne jest, aby wiedzieć, czego oczekiwać od zawodu. Praktyka ratownika bardzo różni się od normalnej pracy lekarza. Nie ma rutyne. Dzieje się tak dlatego, że ratowne psychiatra terapeuta nie wykonuje operacji. Pedagogika ratownicza działa mechanicznie, podobnie ratownika medyczyna.

Środki te pomogły również w poprawie zdrowia publicznego w wielu krajach Europy. Komisja Europejska pracuje nad usprawnieniem systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich, mobilizując wsparcie finansowe i zapewniając dostawy niezbędnych materiałów medycznych. W niedawnym komunikacie Europejskiej Agencji Leków (EMA) ogłoszono, że szczepionka przeciwko wirusowi COVID-19 będzie dostępna w UE 21 grudnia 2020 r., a szczepienia rozpoczną się w tych krajach 27 grudnia.

Obecnie w regionie pomaga Fundusz Solidarności UE, który nawiązał współpracę z Fundacją Króla Baudouina i Transnational Giving Europe. Koordynują one już wysiłki na rzecz zbierania funduszy w związku z kryzysem COVID-19. Mają one doświadczenie w identyfikowaniu najpilniejszych potrzeb w każdym kraju, dzięki czemu reakcja UE jest skoordynowana na całym kontynencie. Już dziś możesz przekazać darowiznę, która odmieni życie milionów ludzi dotkniętych tą tragedią.

Fundusz Solidarności UE to nowy instrument finansowania dla państw europejskich, którego celem jest wspieranie służb ratownictwa medycznego w czasach kryzysu. Fundusz ten może pomóc krajom i regionom, które stoją w obliczu wielu różnych sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi czy ataki terrorystyczne. Aby jednak uzyskać dostęp do pieniędzy, kraje muszą złożyć wniosek do funduszu do 4 czerwca 2020 roku. Wnioski muszą być złożone w języku angielskim i francuskim.

Unijne programy prac „Horyzont 2022”

Unijne programy prac w ramach programu „Horyzont 2022” dotyczące zrozumienia przenoszenia chorób, diagnostyki i profilaktyki obejmują kilka tematów istotnych dla zdrowia publicznego. Obszary te obejmują przygotowanie systemów opieki zdrowotnej do reagowania na ogniska chorób i zwiększanie ich możliwości w zakresie zapobiegania chorobom. Jednym z najważniejszych aspektów programu „Horyzont 2020” jest rozwój zharmonizowanej dużej sieci badań klinicznych. Sieć ta ułatwi skuteczną koordynację badań w różnych krajach.

Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI) to partnerstwo publiczno-prywatne, które wspiera badania nad chorobami zakaźnymi. W ramach programów roboczych inicjatywy dotyczących zrozumienia, diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom zakaźnym na 18 wybranych projektów badawczych przeznaczone zostanie 48,5 mln EUR. Projekty te będą dotyczyć różnych zagadnień, od zrozumienia zachowania wirusa COVID-19 w kontekście pandemii COVID-19 po opracowanie szczepionek i metod leczenia.

Program HERA może wspierać inwestycje w zakresie wzmacniania zdolności produkcyjnych. Program musi zdecydować, w jakim zakresie inwestycje te powinny być traktowane priorytetowo – w Europie czy poza UE. Na przykład może on przedkładać inwestycje w europejskie zakłady produkcyjne nad inwestycje w krajach LMIC, jednocześnie wspierając współpracę z platformami krajowymi. Może także zaproponować inwestycje w zakłady produkcyjne w Afryce, Indiach i Chinach.

Komisja Europejska jest głównym organem finansującym badania i innowacje. W ramach programu Horyzont 2020 na wsparcie badań i innowacji przeznaczono 80 mld euro w ciągu siedmiu lat. Program ten jest otwarty dla wszystkich i zawiera liczne programy prac tematycznych. Jego celem jest stworzenie środowiska, w którym innowacyjne badania mogą się rozwijać. Wspierając innowacyjne podejście i współpracę interdyscyplinarną, UE promuje doskonałość w badaniach naukowych.

Nowy program prac opiera się na poprzednich programach ramowych i wzmacnia społeczność badawczą. Społeczność badawcza UE generuje konkretne wyniki, które pomagają decydentom politycznym i poprawiają jakość życia obywateli żyjących z CRD. Autorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje własne poglądy, a Komisja Europejska niekoniecznie je popiera lub nie popiera. Niniejsza publikacja zawiera podsumowanie najnowszych badań finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020”.


Zobacz też:
Archiwum: luty 2024